Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant BexuanmaiMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 59 Comments 2,088 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet.

Favourites

Watchers

Activity


deviantID

Chainpyo
Bexuanmai
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Jul 29, 2007  Student Digital Artist
-------------------------------------------

Mình vừa làm 1 forum cho những deviants người Việt chúng ta. Nếu bạn có hứng thú có thể vào tham gia tại địa chỉ : [link]
Diễn đàn mới lậ;p nên hầu như chưa có thành viên cũng như mod, nếu bạn cảm thấy mình giỏi lĩnh vực nào thì có thể xin làm mod ở box đó, mình sẽ giú;p đỡ. :D

Chân thành cảm ơn!
---------------------------------------------
Reply
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Apr 21, 2007  Student Digital Artist
Welcome to dA, Vietnamese!
Reply
:iconpanarchy:
Panarchy Featured By Owner Apr 5, 2007
Transparent taskbar?

Try transbar, it is really good.
Reply
:iconsplintered13:
splintered13 Featured By Owner Apr 1, 2007
Thanks for the :+fav:

~splinter :meditate:
Reply
Add a Comment: